es

En les dades mestres de proveïdor i client i del  mestres de les societats podem entrar  el camp de NIF. El camp d’identificació fiscal (NIF)  a Espanya (ES)  té 8 xifres i una lletra de verificació al final . En …

Trucos SAP – Verificació del camp NIF en el mestre de proveïdor | es Read more »

es

Descarrega tot GRATIS el tema REGISTRES INFO del Màster SAP: documents en format PDF teoria i pràctica I dos VIDEOS a MP4.

ca

Descarga todo GRATIS el tema REGISTROS INFO del Master SAP: documentos en formato PDF teoría y práctica Y dos VIDEOS en MP4.

En una situación que se quiere realizar un movimiento de mercancías de un material aparece un mensaje de error “el material se encuentra bloqueado pendiente de un inventario no realizado”. El material está bloqueado por inventario en el almacén y …

Truco SAP – Tutorial – Desbloquear un material bloqueado pendiente de un inventario no realizado. Read more »

ca

En los datos maestros de proveedor y cliente y del  maestros de las sociedades se puede entrar un campo de NIF. El campo de identificación fiscal (NIF)   en España (ES)  tiene 8 cifras y una letra de verificación al final …

Trucos SAP – Verificación del campo NIF en el maestro de proveedor | ca Read more »