es

En les dades mestres de proveïdor i client i del  mestres de les societats podem entrar  el camp de NIF. El camp d’identificació fiscal (NIF)  a Espanya (ES)  té 8 xifres i una lletra de verificació al final . En …

Trucos SAP – Verificació del camp NIF en el mestre de proveïdor | es Read more »

ca

En los datos maestros de proveedor y cliente y del  maestros de las sociedades se puede entrar un campo de NIF. El campo de identificación fiscal (NIF)   en España (ES)  tiene 8 cifras y una letra de verificación al final …

Trucos SAP – Verificación del campo NIF en el maestro de proveedor | ca Read more »