es

Al sistema SAP podem utilitzar diferents unitats de mesura per al mateix article o material. En definir un article comencem per especificar la unida de mesura base i, després podem especificar unitats de mesures alternatives per a compres (comanda) o vendes o magatzem.

es

En les dades mestres de proveïdor i client i del  mestres de les societats podem entrar  el camp de NIF. El camp d’identificació fiscal (NIF)  a Espanya (ES)  té 8 xifres i una lletra de verificació al final . En …

Trucos SAP – Verificació del camp NIF en el mestre de proveïdor | es Read more »

es

Descarrega tot GRATIS el tema REGISTRES INFO del Màster SAP: documents en format PDF teoria i pràctica I dos VIDEOS a MP4.

ca

Descarga todo GRATIS el tema REGISTROS INFO del Master SAP: documentos en formato PDF teoría y práctica Y dos VIDEOS en MP4.

ca

En el sistema SAP podemos usar diferentes unidades de medida para el mismo artículo o material. Al definir un artículo empezamos por especificar la unida de medida base y, después podemos especificar unidades de medidas alternativas para compras (pedido) o ventas o almacén.